Zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Koordynator:

dr Sylwia Filipowska sylwia.filipowska@uj.edu.pl

dyżur: zgodnie z informacją w systemie USOS

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DOSZ harmonogramu. W razie konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej należy je złożyć w   sekretariacie Instytutu Orientalistyki przy al. Mickiewicza 3. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ Studia dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

Harmonogram rekrutacji:

1.      Termin rekrutacji w systemie USOSweb – 01.01. – 31.01.2020.

2.      Kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników – 01.02 – 10.02.2020.

3.      Procedura odwoławcza oraz kwalifikacja studentów z innych jednostek – 11.02 – 17.02.2020.

Harmonogram tzw. rekrytacji dodatkowej zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o stypendium w Instytucie Orientalistyki:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni, do której kandydat chce wyjechać na stypendium. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których student chciałby wyjechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać dane osobowe, informacje o realizowanym toku studiów oraz wstępny plan naukowy wyjazdu z podaniem nazw przynajmniej dwóch przedmiotów, na które kandydat chciałby uczęszczać w wybranej uczelni. 
 1. Średnia ocen z całego toku studiów: minimum 4,0.
 1. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język danego kraju, język wykładowy w danym instytucie). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: opinia wystawiona przez lektora za pomocą systemu USOS, zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 1. Pozytywna opinia pracownika naukowego wystawiona za pomocą systemu USOS.
 1. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.

 

OGRANICZENIA:

 • W konkursie uczestniczyć mogą studenci, którzy ukończyli I rok studiów licencjackich.
 • Studenci III roku LIC dopuszczani są do kwalifikacji warunkowo. Student traci prawo do stypendium, jeśli nie zamierza podjąć studiów drugiego stopnia w Instytucie Orientalistyki.
 • Studenci o średniej ocen poniżej 4,0 nie będą kwalifikowani do konkursu.
 • Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na wymagania językowe, określone w umowie.
 • Turkologia: w przypadku wyjazdu do Turcji wymagana jest znajomość języka tureckiego na poziomie B2 (weryfikacja na podstawie opinii lektora, wystawionej za pośrednictwem systemu USOS) – w przypadku niższych kompetencji językowych wyjazdy nie są rekomendowane ze względu na niemożność uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych po turecku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.
 • Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej). Wszyscy studenci IO mogą aplikować o wyjazd do wszystkich uczelni partnerskich, ale pierwszeństwo w wyborze uczelni mają studenci tego kierunku, z którego inicjatywy podpisana została umowa.  Lista aktualnych umów, podpisanych przez IO, znajduje się poniżej, a szczegółowe informacje na temat umów dostępne są w systemie USOS w zakładce „Wymiana studencka”.

Punktacja i sposób oceniania kandydatów:

Maksymalna ilość punktów, którą otrzymać może kandydat: 20.

Zasady punktacji:

 1. średnia ocen z toku studiów: max. 10 punktów

4,0-4,2 – 2 punkty

4,21-4,4 – 4 punkty

4,41-4,6 – 6 punktów

4,61-4,8 – 8 punktów

4,81-5,0 – 10 punktów

 1. list motywacyjny: max. 4 punkty
 2. potwierdzona znajomość języków obcych: max. 4 punkty

język angielski – 2 punkty

język macierzysty danego kraju/ język wykładowy w danym instytucie – 2 punkty

 1. dodatkowa działalność: max. 2 punkty

Procedura odwoławcza:

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, są uprawnieni do złożenia odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołanie składa się w sekretariacie Instytutu Orientalistyki. Student otrzyma odpowiedź na złożone odwołanie w terminie 14 dni roboczych. Odwołania rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, która dodatkowo zasięga opinii kierownika studiów.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w IO:

dr hab. Iwona Milewska

dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ

dr Sylwia Filipowska

INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO wniosek o oddelegowanie lub podanie o Indywidualny Plan Studiów ( dot. przedmiotów które student będzie zaliczał po powrocie ze stypendium). Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, który planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.

ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Learning Agreement (LA) jest bardzo ważnym dokumentem, umożliwiającym zaliczenie okresu studiów zrealizowanego za granicą. Należy przygotować go w sposób przemyślany, uwzględniając nie tylko własne zainteresowania, ale także obowiązujący program studiów i starając się odnaleźć na uczelni zagranicznej przedmioty ekwiwalentne lub podobne do przedmiotów realizowanych w IO podczas nieobecności. Tak przygotowany LA (tylko część Before the Mobility) należy wysłać najpóźniej kilka tygodni przed wyjazdem koordynatorowi. W przypadku występowania różnic programowych, należy uzupełnić również Aneks do Learning Agreement, wyszczególniając przedmioty, które zostaną zaliczone przez studenta przed, w trakcie lub po powrocie z wymiany. Koordynator podpisze LA po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniej katedry/zakładu i zaakceptowaniu przedstawionego planu.

Jeśli w trakcie wyjazdu zajdzie potrzeba zmodyfikowania zaakceptowanego w LA planu, wykreślenia pewnych przedmiotów i zastąpienia ich innymi, należy w ciągu pięciu tygodni od rozpoczęcia zajęć uzupełnić drugą cześć LA zw. During the Mobility i przesłać koordynatorowi do podpisu. Koordynator podpisze LA po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniej katedry/zakładu i zaakceptowaniu proponowanych zmian.

Po powrocie z wyjazdu należy uzupełnić ostatnią część LA zw. After the Mobility i wraz ze skanem Transcript of Records przesłać koordynatorowi do podpisu. Koordynator podpisze LA po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniej katedry/zakładu i uznaniu przedmiotów pomyślnie zrealizowanych w okresie mobilności za zaliczone. Następnie koordynator prześle do sekretariatu wszystkie niezbędne dokumenty (podpisany Learning Agreement After the Mobility, zgodę kierownika katedry/zakładu oraz skan Transcipt of Records). Rozliczenie okresu mobilności i uznanie przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej nastąpi w sekretariacie IO.

 

Wszystkie części Learning Agreement mogą być wysyłane drogą elektroniczną w formie skanów, chyba że uczelnia zagraniczna wymaga dokumentów oryginalnych. Wszystkie części muszą zostać podpisane przez koordynatora polskiego, zagranicznego oraz stypendystę.

Ze względu na fakt, że procedura akceptowania poszczególnych części LA może trwać nawet kilka tygodni, proszę nie zostawiać tych ważnych formalności na ostatnią chwilę. 

 

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZD DO KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH (ERASMUS+KA 107)

Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą wyjazdów w ramach tzw. projektu KA 103 (kraje europejskie). Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich w ramach tzw. projektu KA 107. Rekrutacja do projektu KA 107 przeprowadzana jest na stopniu ogólnouczelnianym (najczęściej w innym terminie niż rekrutacja w ramach projektu KA 103), a lista uczelni partnerskich, uczestniczących w projekcie, zmienia się co roku. Informacje należy śledzić na bieżąco na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych:

http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu KA 107 w rekrutacji ogólnouczelnianej student Instytutu Orientalistyki podlega zasadom wyjazdu opisanym powyżej, a Learning Agreement podpisuje u swojego koordynatora instytutowego.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi poszczególne jednostki Instytutu Orientalistyki mają podpisane umowy

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Arabistyki

 

1. Hiszpania, Alicante, Universidad de Alicante

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

2. Włochy, Wenecja, Universita degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 5x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Turkologii

 

3.  Włochy, Chieti, Universita degli Studi “G. d’Annunzio”

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 1x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Bartın, Bartın Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Muş, Muş Alparslan Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Poziom studiów: 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Stambuł, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Stambuł, Yıldız Teknik Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Litwa, Wilno, Vilniaus Universitetas

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 9x5 miesięcy

 

 1. Bułgaria, Wielkie Tyrnowo, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Pracowni Studiów Kurdyjskich

 

 1.  Francja, Paryż, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Francja, Rouen, Université de Rouen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Ağrı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Stambuł, Atlınbaş Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

 

 1. Norwegia, Oslo, Universitetet i Oslo

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Włochy, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy (umowa podpisana wraz z Instytutem Filologii Klasycznej)

 

 1. Niemcy, Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Czechy, Praga, Univerzita Karlova v Praze

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Włochy, Rzym, Sapienza - Università di Roma

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

 1. Niemcy, Tybinga, Eberhard Karls Universität Tübingen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Niemcy, Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

 1. Chorwacja, Zagrzeb, Sveučilište u Zagrebu

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Iranistyki

 

 1. Niemcy, Berlin, Freie Universität Berlin

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Japonistyki i Sinologii

 

 1.  Słowenia, Lublana, Univerza v Ljubljani

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy