Zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki

ZASADY REKRUTACJI

Koordynator:

dr Sylwia Filipowska sylwia.filipowska@uj.edu.pl

dyżur: piątki, godz. 11.00-12.00, gab. 406, al. Mickiewicza 3

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DMWS harmonogramu. W razie konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej należy je złożyć w   sekretariacie Instytutu Orientalistyki przy al. Mickiewicza 3. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ studia dostępne są na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o stypendium w Instytucie Orientalistyki:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni, do której kandydat chce wyjechać na stypendium. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których student chciałby wyjechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać dane osobowe, informacje o realizowanym toku studiów oraz wstępny plan naukowy wyjazdu z podaniem nazw przynajmniej dwóch przedmiotów, na które kandydat chciałby uczęszczać w wybranej uczelni.
 2. Średnia ocen z całego toku studiów: minimum 3,5.
 3. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język danego kraju, język wykładowy w danym instytucie). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: opinia wystawiona przez lektora za pomocą systemu USOS, zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Pozytywna opinia pracownika naukowego wystawiona za pomocą systemu USOS.
 5. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.

OGRANICZENIA:

 • Studenci III roku LIC dopuszczani są do kwalifikacji warunkowo. Student traci prawo do stypendium, jeśli nie zamierza podjąć studiów drugiego stopnia w Instytucie Orientalistyki.
 • Studenci o średniej ocen poniżej 3.5 nie będą kwalifikowani do konkursu.
 • Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na wymagania językowe, określone w umowie.
 • Turkologia: na stypendium mogą wyjeżdżać tylko studenci I i II roku SUM (UWAGA! by móc wyjechać w I semestrze I roku SUM, wniosek należy złożyć na III roku LIC)
 • Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej). Wszyscy studenci IO mogą aplikować o wyjazd do wszystkich uczelni partnerskich, ale pierwszeństwo w wyborze uczelni mają studenci tego kierunku, z którego inicjatywy podpisana została umowa. 

 

Punktacja i sposób oceniania kandydatów:

Maksymalna ilość punktów, którą otrzymać może kandydat: 20.

Zasady punktacji:

 1. średnia ocen z toku studiów: max. 10 punktów

3,5-3,9 – 6 punktów

4,0-4,4 – 8 punktów

4,5-5,0 – 10 punktów

 1. list motywacyjny: max. 4 punkty
 2. potwierdzona znajomość języków obcych: max. 4 punkty

język angielski – 2 punkty

język macierzysty danego kraju/ język wykładowy w danym instytucie – 2 punkty

 1. dodatkowa działalność: max. 2 punkty

 

Procedura odwoławcza:

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, są uprawnieni do złożenia odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołanie składa się w sekretariacie Instytutu Orientalistyki. Student otrzyma odpowiedź na złożone odwołanie w terminie 14 dni roboczych. Odwołania rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, która dodatkowo zasięga opinii kierownika studiów.

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO deklarację o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego (dziekańskiego) z możliwością zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów lub wniosek o oddelegowanie. Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, które planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.

 

 

ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Learning Agreement (LA) jest bardzo ważnym dokumentem, umożliwiającym zaliczenie okresu studiów zrealizowanego za granicą. Należy przygotować go w sposób przemyślany, uwzględniając nie tylko własne zainteresowania, ale także obowiązujący program studiów i starając się odnaleźć na uczelni zagranicznej przedmioty ekwiwalentne lub podobne do przedmiotów realizowanych w IO podczas nieobecności. Tak przygotowany LA (tylko część Before the Mobility) należy wysłać przed wyjazdem koordynatorowi. W przypadku występowania różnic programowych, należy uzupełnić również Aneks do Learning Agreement, wyszczególniając przedmioty, które zostaną zaliczone przez studenta przed, w trakcie lub po powrocie z wymiany. Koordynator podpisze LA po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniej katedry/zakładu i zaakceptowaniu przedstawionego planu.

Jeśli w trakcie wyjazdu zajdzie potrzeba zmodyfikowania zaakceptowanego w LA planu, wykreślenia pewnych przedmiotów i zastąpienia ich innymi, należy uzupełnić drugą cześć LA zw. During the Mobility i przesłać koordynatorowi do podpisu. Koordynator podpisze LA po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniej katedry/zakładu i zaakceptowaniu proponowanych zmian.

Po powrocie z wyjazdu należy uzupełnić ostatnią część LA zw. After the Mobility i wraz ze skanem Transcript of Records przesłać koordynatorowi do podpisu. Koordynator podpisze LA po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniej katedry/zakładu i uznaniu przedmiotów pomyślnie zrealizowanych w okresie mobilności za zaliczone. Następnie koordynator prześle do sekretariatu wszystkie niezbędne dokumenty (podpisany Learning Agreement After the Mobility, zgodę kierownika katedry/zakładu oraz skan Transcipt of Records). Rozliczenie okresu mobilności i uznanie przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej nastąpi w sekretariacie IO po złożeniu podania do Z-cy. Dyrektora ds. studenckich.

 

Wszystkie części Learning Agreement mogą być wysyłane drogą elektroniczną w formie skanów, chyba że uczelnia zagraniczna wymaga dokumentów oryginalnych. Wszystkie części muszą zostać podpisane przez koordynatora polskiego, zagranicznego oraz stypendystę.

Ze względu na fakt, że procedura akceptowania poszczególnych części LA może zająć trochę czasu, proszę nie zostawiać tych ważnych formalności na ostatnią chwilę. 

 

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.