Egzamin licencjacki

 

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

                                                                          

Zgodnie z Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku student ma obowiązek przesłać (mailowo) do Sekretariatu IO ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP na trzy tygodnie  przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 1 września

Po wpisaniu danych do systemu USOS przez sekretariat IO student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 15 września.

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ.

                Każdy student po zaliczeniu sesji i uzyskaniu wpisów, zgłasza na swoim koncie USOSweb opcję „TAK’ przy formule „ Czy zgłosić do rozliczenia”.           

Student przed złożeniem poniższych dokumentów w Sekretariacie IO w terminie co najmniej pięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego jednak nie później niż do końca września, dział IV § 18 pkt.1 Regulaminu studiów ( Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017) musi posiadać komplet  ocen/zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych  programem studiów, w systemie USOS. 

 1. Oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP, (instrukcja pobierania oświadczenia)
 2. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości), wzór tutaj,
 3. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim + 40 zł), Wpłaty za dyplomy należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności.
 4. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku obcym, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm-dotyczy TYLKO obron do 30 września 2019 r. !!!,

  W przypadku obron po 30 września (październikowych) dyplomy będą bez zdjęć

 5. Formularz dla absolwentów przeniesiony do USOSweb (http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_B9Jc/1609422/128044704) dostępny tutaj,
 6. Studenci kończący rok akademicki oraz studia,  muszą obowiązkowo dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie z biblioteki zwrotu książek wzór tutaj.

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Egzaminy licencjackie:

 1. Filologia Orientalna - Turkologia -
 2. Filologia orientalna - Arabistyka -
 3. Filologia orientalna - Indologia -
 4. Filologia orientalna - Japonistyka -
 5. Filologia orientalna - Sinologia -