Egzamin magisterski

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 Student przed rozpoczęciem procedury dopuszczenia do egzaminu dyplomowego musi posiadać komplet  ocen/zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych  programem studiów, w systemie USOS. 

 

                                                                           

Każdy student po zaliczeniu sesji i uzyskaniu wpisów, zgłasza na swoim koncie USOSweb opcję „TAK przy formule „Czy zgłosić do rozliczenia”.

Po uzyskaniu niezbędnych wpisów należy przesłać (mailowo) do Sekretariatu IO ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu APD na trzy tygodnie  przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 8 września(Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku).

Po wpisaniu danych do systemu USOS przez sekretariat IO student wypełnia w systemie APD formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy. Następnie wprowadza do APD ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 15 września.

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ.                            

 

WYMAGANE PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE IO CO NAJMNIEJ NA 5 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM EGZAMINU DYPLOMOWEGO jednak nie później niż do końca września, dział IV § 18 pkt.1 Regulaminu studiów ( Uchwała nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015).

  1. Oświadczenie o udostępnianiu pracy APD, wzór tutaj, (instrukcja pobierania oświadczenia o udostępnianiu)
  2. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości), dostępny tutaj,
  3. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim – 40 zł), Wpłaty za dyplomy należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności)
  4. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku obcym, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm,
  5. Formularz dla absolwentów przeniesiony do USOSweb (http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_B9Jc/1609422/128044704) dostępny tutaj,
  6. Studenci kończący rok akademicki oraz studia,  muszą obowiązkowo dostarczyć do sekretariatu wypełniony dokument: Zwrot książek dostępne tutaj.

Zwrot legitymacji studenckiej w dniu ukończenia studiów.

 

Załączniki:

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego