Egzamin magisterski

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 Student przed rozpoczęciem procedury dopuszczenia do egzaminu dyplomowego musi posiadać komplet  ocen/zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych  programem studiów , w systemie USOS. 

 

                                                                           

Każdy student po zaliczeniu sesji i uzyskaniu wpisów, zgłasza na swoim koncie USOSweb opcję „TAK’ przy formule „ Czy zgłosić do rozliczenia”.

Po uzyskaniu niezbędnych wpisów należy przesłać (mailowo) do Sekretariatu IO ostateczny tytuł ukończonej i zaakceptowanej pracy oraz nazwisko promotora w celu uzyskania dostępu do systemu APD (Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku).

Po wpisaniu tych danych do systemu USOS przez sekretariat IO student wprowadza do APD streszczenie  (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.       

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ.                            

 

ZŁOŻENIE W SEKRETARIACIE IO WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CO NAJMNIEJ NA 5 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM EGZAMINU DYPLOMOWEGO jednak nie później niż do końca września, art.4 § 18 pkt.1 Regulaminu studiów ( Uchwała nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015).

  1. 1 egzemplarz zbindowanej lub oprawionej pracy magisterskiej/ licencjackiej wydrukowanej z systemu USOS (ostatecznej wersji zaakceptowanej  i podpisanej przez promotora pracy),
  2. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości), dostępny tutaj,
  3. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów
    - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim – 40 zł),

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności, bądź w Sekretariacie IO)

  1. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku obcym, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm,
  2. Formularz dla absolwentów przeniesiony do USOSweb (http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_B9Jc/1609422/128044704) dostępny tutaj,
  3. Oświadczenie o prawach autorskich z systemu APD, wzór tutaj,
  4. Studenci kończący rok akademicki oraz studia,  muszą obowiązkowo dostarczyć do sekretariatu wypełniony dokument: Zwrot książek dostępne tutaj.

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

 

 

Załączniki:

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego