Egzamin licencjacki

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 Student przed rozpoczęciem procedury dopuszczenia do egzaminu dyplomowego musi posiadać komplet  ocen/zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych  programem studiów , w systemie USOS. 

 

                                                                           

Każdy student po zaliczeniu sesji i uzyskaniu wpisów, zgłasza na swoim koncie USOSweb opcję „TAK’ przy formule „ Czy zgłosić do rozliczenia”.

Po uzyskaniu niezbędnych wpisów należy przesłać (mailowo) do Sekretariatu IO ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu APD na trzy tygodnie  przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 8 września(Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku).

Po wpisaniu danych do systemu USOS przez sekretariat IO student wypełnia w systemie APD formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy. Następnie wprowadza do APD ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 15 września.

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ.                            

 

WYMAGANE PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE IO CO NAJMNIEJ NA 5 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM EGZAMINU DYPLOMOWEGO jednak nie później niż do końca września, dział IV § 18 pkt.1 Regulaminu studiów ( Uchwała nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015).

  1. Oświadczenie o udostępnianiu pracy APD, wzór tutaj, (instrukcja pobierania oświadczenia o udostępnianiu)
  2. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości), dostępny tutaj,
  3. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim – 40 zł), Wpłaty za dyplomy należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności)
  4. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku obcym, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm,
  5. Formularz dla absolwentów przeniesiony do USOSweb (http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_B9Jc/1609422/128044704) dostępny tutaj,
  6. Studenci kończący rok akademicki oraz studia,  muszą obowiązkowo dostarczyć do sekretariatu wypełniony dokument: Zwrot książek dostępne tutaj.

 

 

Załączniki:

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Egzaminy licencjackie:

  1. Filologia Orientalna - Turkologia -
  2. Filologia orientalna - Arabistyka -
  3. Filologia orientalna - Indianistyka -